Fest บรรจุภัณฑ์กระดาษ

Fest บรรจุภัณฑ์กระดาษ


กล่องข้าวปลอดภัย,กล่องไบริดปลอดภัย,ชาม+ฝาปลอดภัย,จานปลอดภัย,ถาดอเนกประสงค์,ถาดเรือแบบขึ้นรูปและไม่ขึ้นรูป,แก้วเก็บอุณหภูมิ
8852413535097
Fest กล่องเยื่อธรรมชาติ 450 มล.

ขนาดสินค้า กว้าง10.5 x ยาว16 x สูง5.5 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 160.00 บาท/แพ็ค]
8852413535110
Fest กล่องเยื่อธรรมชาติ 600 มล.

ขนาดสินค้า กว้าง11.5 x ยาว16.8 x สูง6.5 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 180.00 บาท/แพ็ค]
8852413535127
Fest กล่องเยื่อธรรมชาติ 1000 มล.

ขนาดสินค้า กว้าง15.2 x ยาว21.7 x สูง7.8 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/แพ็ค]
8852413538586
Fest กล่องเยื่อธรรมชาติ 2 ช่อง 1000 มล.

ขนาดสินค้า ช่องเล็กกว้าง8.3 x ยาว13.9 ซม. ช่องใหญ่กว้าง 13x ยาว13.8 ซม.x สูง7 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 330.00 บาท/แพ็ค]
8852413538609
Fest กล่องเยื่อธรรมชาติทรงจตุรัส 1000 มล.

ขนาดสินค้า กว้าง18 x ยาว19 x สูง6.8 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 380.00 บาท/แพ็ค]
8852413535134
Fest ชามเยื่อธรรมชาติ 875 มล.

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง17 ซม.สูง 6 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 200.00 บาท/แพ็ค]
8852413549094
Fest ชามเยื่อธรรมชาติ 500 มล.

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง15.5 ซม.สูง 5.4 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 160.00 บาท/แพ็ค]
8852413549117
Fest ชามเยื่อธรรมชาติ 350 มล.

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง13.5 ซม.สูง 4.5 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 120.00 บาท/แพ็ค]
8852413535059
Fest จานเยื่อธรรมชาติวงรี 6.5 นิ้ว

ขนาดสินค้า กว้าง16.5xยาว23.3xสูง2.2 ซม.
จำนวนต่อแพค 50  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 150.00 บาท/แพค]
8852413563038
Fest ถ้วยกระดาษ 850 มล.ลายเครื่องแกง

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง14 ซม.ก้นกว้าง11.2 ซม.สูง8.5ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 145.00 บาท/แพ็ค]
8852413544945
Festแก้วเก็บอุณหภูมิขนาด 8 oz.(Black Premium)พร้อมฝาขาว

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง8 ซม. ก้นกว้าง5.7 ซม. สูง8.7ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 210.00 บาท/แพ็ค]
8852413544969
Festแก้วเก็บอุณหภูมิขนาด 8 oz.(Brown Milk)พร้อมฝาขาว

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง8 ซม. ก้นกว้าง5.7 ซม. สูง8.7ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 210.00 บาท/แพ็ค]
8852413535721
Festแก้วเครื่องดื่มร้อน 8 oz.สีขาวพร้อมฝาขาว

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง8 ซม. ก้นกว้าง5.7 ซม. สูง8.7ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 210.00 บาท/แพ็ค]
8852413555767
Festแก้วเครื่องดื่มร้อน 8 oz.สีขาวพร้อมฝาดำ

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง8 ซม. ก้นกว้าง5.7 ซม. สูง8.7ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 210.00 บาท/แพ็ค]
8852413555781
Festแก้วเครื่องดื่มร้อน 8 oz.ลายModernพร้อมฝาขาว

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง8 ซม. ก้นกว้าง5.7 ซม. สูง8.7ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 210.00 บาท/แพ็ค]
8852413535714
Festแก้วเครื่องดื่มร้อน 8 oz.ลายModernพร้อมฝาดำ

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง8 ซม. ก้นกว้าง5.7 ซม. สูง8.7ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 210.00 บาท/แพ็ค]
2801009
Festฝาพลาสติก PP850 มล.

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศุนย์กลาง 14 ซม. สูง 1 มิลลิเมตร
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 120.00 บาท/แพ็ค]
2801012
Festฝาพลาสติก PP520 มล.

ขนาดสินค้า ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 11.2 ซม. สูง 1 มิลลิเมตร
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 70.00 บาท/แพ็ค]
8852413540312
Festชามปลอดภัย 850 มล. ลายไก่

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง14 ซม.ก้นกว้าง11.2 ซม.สูง8.5ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 145.00 บาท/แพ็ค]
8852413550717
Festชามปลอดภัย 520 มล.ลายไก่

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง11.2 ซม. ก้นกว้าง9 ซม.สูง8.6ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพ็ค]
8852413550731
Festชามปลอดภัย 260 มล.ลายไก่

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง9 ซม. ก้นกว้าง7.3 ซม.สูง6.3ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 90.00 บาท/แพ็ค]
8852413556245
Festชามปลอดภัย 850 มล. ลายบลูเซรามิค

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง14 ซม.ก้นกว้าง11.2 ซม.สูง8.5ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 145.00 บาท/แพ็ค]
8852413556269
Festชามปลอดภัย 520 มล. ลายบลูเซรามิค

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง11.2 ซม. ก้นกว้าง9 ซม.สูง8.6ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพ็ค]
8852413557952
Festชามปลอดภัย 260 มล.ลายบลูเซรามิค

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง9 ซม. ก้นกว้าง7.3 ซม.สูง6.3ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 90.00 บาท/แพ็ค]
2801015
Festฝาพลาสติก PP260 มล.

ขนาดสินค้า ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 9 ซม. สูง 9 มิลลิเมตร
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 45.00 บาท/แพ็ค]
8852413551721
Festถาดกระดาษทรงเรือขัดล็อค8นิ้วลายไม้ (ขึ้นรูปเอง)

ขนาดสินค้า กว้าง13.5 x ยาว24 ซม.
จำนวนต่อแพค 100  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 280.00 บาท/แพค]
8852413551745
Festถาดกระดาษทรงเรือขัดล็อค9นิ้วลายใบตอง (ขึ้นรูปเอง)

ขนาดสินค้า กว้าง14.5 x ยาว27 ซม.
จำนวนต่อแพค 100  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/แพค]
8852413548028
Festจานปลอดภัยวงกลม 7 นิ้ว

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.7 ซม
จำนวนต่อแพค 50  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 70.00 บาท/แพค]
8852413548059
Festจานปลอดภัยวงกลม 9 นิ้ว

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.9 ซม.
จำนวนต่อแพค 50  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 90.00 บาท/แพค]
8852413544280
Festถาดกระดาษเอนกประสงค์ 5x8นิ้ว

ขนาดสินค้า กว้าง14 x ยาว25 x สูง2.5 ซม.
จำนวนต่อแพค 100  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพค]
8852413540350
Festชามปลอดภัย 850 มล.สีขาว

ขนาดสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง14 ซม.ก้นกว้าง11.2 ซม.สูง8.5ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 130.00 บาท/แพ็ค]
8852413549230
Festกล่องไฮบริดปลอดภัย 650 มล.ลายไม้

ขนาดสินค้า 18.5 x 13.5 x 5.2 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 280.00 บาท/แพ็ค]
8852413545287
Festกล่องไฮบริดปลอดภัย 650 มล.สีขาว

ขนาดสินค้า 18.5 x 13.5 x 5.2 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 210.00 บาท/แพ็ค]
8852413535684
Festกล่องข้าวปลอดภัย 600 มล.

ขนาดสินค้า ก 11.6 x ย 16.9 x สูง 4.8 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 95.00 บาท/แพ็ค]
8852413536926
Festกล่องข้าวปลอดภัย 725 มล.

ขนาดสินค้า กว้าง12 x ยาว17 x สูง5.5 ซม.
จำนวนต่อแพ็ค 50  ชิ้น/แพ็ค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 110.00 บาท/แพ็ค]