x ปิดหน้าต่าง

Takeaway box

กล่องนำเข้าดีไซน์พิเศษ กล่องของขวัญ


Takeaway box


กล่องอาหารกระดาษคราฟ มีหน้าต่าง 500ml.
1406018

กล่องอาหารกระดาษคราฟ มีหน้าต่าง 500ml.

กว้าง8.3x ยาว13.3 x สูง 3.7 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT160-85 #G26
1406005

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT160-85 #G26

กว้าง7 x ยาว13.8 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT105-105 #G28
1406007

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT105-105 #G28

กว้าง9 x ยาว9 xสูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-105 #G29
1406008

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-105 #G29

กว้าง9 x ยาว11.5 x สูง7.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-85 #G30
1406009

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-85 #G30

กว้าง7 x ยาว11.5 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT120-120 #G32
1406011

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT120-120 #G32

กว้าง10 x ยาว10 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT185-55 #G33
1406012

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT185-55 #G33

กว้าง4 x ยาว16.5 x สูง5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 700ml.
1406025

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 700ml.

กว้าง10 x ยาว15 x สูง 4.3 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 270.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 900ml.
1406026

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 900ml.

กว้าง11.5 x ยาว15 x สูง 4.5 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 280.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 1200ml.
1406028

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 1200ml.

กว้าง12 x ยาว 18 x สูง 5 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 330.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 1600ml.
1406030

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 1600ml.

กว้าง13 x ยาว18.7 x สูง6 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 370.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 1400ml.
1406029

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 1400ml.

กว้าง8.5 x ยาว13 x สูง8.5 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 350.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-75 #G35
1406001

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-75 #G35

กว้าง5.8 x ยาว11.5 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝาปิด BT145-60 #G23
1406002

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝาปิด BT145-60 #G23

กว้าง5 x ยาว13.5 x สูง5.5 (สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-85 #G25
1406004

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-85 #G25

กว้าง6 x ยาว17.5 x สูง5.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-78 #G27
1406006

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-78 #G27

กว้าง7 x ยาว17.5 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 600ml.
1406024

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 600ml.

กว้าง8x ยาว13x สูง 4.8 ซม. 

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 500ml.
1406023

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา 500ml.

กว้าง8x ยาว13x สูง 3.7 ซม.

จำนวน/แพค 50 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า

กล่องนำเข้าดีไซน์พิเศษ กล่องของขวัญ