x ปิดหน้าต่าง

Takeaway box

กล่องนำเข้าดีไซน์พิเศษ กล่องของขวัญ


Takeaway box


กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝาปิด BT145-60 #G23
1406002

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝาปิด BT145-60 #G23

กว้าง5 x ยาว13.5 x สูง5.5 (สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-75 #G35
1406001

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-75 #G35

กว้าง5.8 x ยาว11.5 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝาปิด BT220-85 #G24
1406003

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝาปิด BT220-85 #G24

กว้าง7 x ยาว20.5 x สูง 5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-85 #G25
1406004

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-85 #G25

กว้าง6 x ยาว17.5 x สูง5.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT160-85 #G26
1406005

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT160-85 #G26

กว้าง7 x ยาว13.8 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-78 #G27
1406006

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT195-78 #G27

กว้าง7 x ยาว17.5 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT105-105 #G28
1406007

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT105-105 #G28

กว้าง9 x ยาว9 xสูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-105 #G29
1406008

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-105 #G29

กว้าง9 x ยาว11.5 x สูง7.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-80 #G30
1406009

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT135-80 #G30

กว้าง7 x ยาว11.5 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT120-120 #G32
1406011

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT120-120 #G32

กว้าง10 x ยาว10 x สูง6.5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT185-55 #G33
1406012

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT185-55 #G33

กว้าง4 x ยาว16.5 x สูง5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT300-70 #G34
1406013

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT300-70 #G34

กว้าง5 x ยาว28 x สูง5 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT145-130 #G31
1406010

กล่องอาหารกระดาษคราฟพร้อมฝา BT145-130 #G31

กว้าง11 x ยาว12 x สูง6 ซม.(สูงรวมฝา)

จำนวน/แพค 20 ชิ้น/แพค

ราคา 200.00 บาท / แพค

สินค้าหมดชั่วคราว

กล่องนำเข้าดีไซน์พิเศษ กล่องของขวัญ