x ปิดหน้าต่าง

กล่องพลาสติกแข็ง

กล่องพลาสติกแข็ง


กล่องพลาสติกแข็ง


กระปุกPET ฝาสีดำ 785ml.
1913010

กระปุกPET ฝาสีดำ 785ml.

ปาก10 x สูง10 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 210.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 480ml.
1913006

กระปุกPET ฝาสีดำ 480ml.

ปาก8.5 x สูง8.5ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 565ml.
1913007

กระปุกPET ฝาสีดำ 565ml.

ปาก8.5 x สูง10 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 175.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาสีดำ 850ml.
1913009

กระปุกPET ฝาสีดำ 850ml.

ปาก8.5 x 15 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 210.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 680ml.
1913003

กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 680ml.

ปาก8.5 x สูง 12 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 210.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 785ml.
1913004

กระปุกPET ฝาอลูมิเนียมสีเงิน 785ml.

ปาก 10 x สูง 10 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 210.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 10x15 CM. ฝาดำ 1175ml.
1913022

กระปุก PET 10x15 CM. ฝาดำ 1175ml.

ปาก 10x สูง15 CM

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 10x15 CM. ฝาอลูมิเนียมเงิน 1175ml.
1913023

กระปุก PET 10x15 CM. ฝาอลูมิเนียมเงิน 1175ml.

ปาก10 x สูง 15 CM

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 250.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 6.5x8 ฝาอลูมิเนียมเงิน 255 ml.
1913011

กระปุก PET 6.5x8 ฝาอลูมิเนียมเงิน 255 ml.

ปาก6.5 x สูง 8 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 6.5x10 CM. ฝาดำ 560ml.
1913012

กระปุก PET 6.5x10 CM. ฝาดำ 560ml.

ปาก6.5 x สูง10 ซม.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 180.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 8.5x8.5 CM. ฝาอลูมิเนียมเงิน 480ml.
1913014

กระปุก PET 8.5x8.5 CM. ฝาอลูมิเนียมเงิน 480ml.

ปาก8.5 x สูง8.5 CM

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 160.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 10x8 CM. ฝาอลูมิเนียมทอง 680ml.
1913016

กระปุก PET 10x8 CM. ฝาอลูมิเนียมทอง 680ml.

ปาก10 x สูง 8 CM.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 195.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 10x12 CM. ฝาอลูมิเนียมทอง 945ml.
1913021

กระปุก PET 10x12 CM. ฝาอลูมิเนียมทอง 945ml.

ปาก10 x สูง 12 CM.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 10x12 CM. ฝาดำ 945ml.
1913019

กระปุก PET 10x12 CM. ฝาดำ 945ml.

ปาก10 x สูง12 CM.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กระปุก PET 10x12 CM. ฝาอลูมิเนียมเงิน 945ml.
1913020

กระปุก PET 10x12 CM. ฝาอลูมิเนียมเงิน 945ml.

ปาก10 x สูง12 CM.

จำนวน/แพค 10 ชิ้น/แพค

ราคา 230.00 บาท / แพค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องกระปุกเซฟตี้ซิลเหลี่ยม 250 ml ( 8.5x8.7x6 เซน)
1902016

กล่องกระปุกเซฟตี้ซิลเหลี่ยม 250 ml ( 8.5x8.7x6 เซน)

8.5 x 8.7 x 6 ซม.

จำนวน/แพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 90.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลเหลี่ยม (12x12.2x11.4 เซน)
1902015

กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลเหลี่ยม (12x12.2x11.4 เซน)

12 x 12.2 x 11.4 ซม.

จำนวน/แพ็ค 10 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า
กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา21X21.5X6 CM. #RW1385
1902009

กล่องรูปหัวใจพร้อมฝา21X21.5X6 CM. #RW1385

ก้น 21 X 21.5 X 6 CM.

จำนวน/แพ็ค 3 ชิ้น/แพ็ค

ราคา 180.00 บาท / แพ็ค

เพิ่มลงตะกร้า

กล่องพลาสติกแข็ง