นโยบายความเป็นส่วนตัว

บ็อกซ์เจอร์นี่ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้น บ็อกซ์เจอร์นี่ จึงถือปฎิบัติว่าบ็อกซ์เจอร์นี่ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บ็อกซ์เจอร์นี่ จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับบ็อกซ์เจอร์นี่ เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ www.boxjourney.com นี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของบ็อกซ์เจอร์นี่ ทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้บ็อกซ์เจอร์นี่ และเป็นสิ่งที่บ็อกซ์เจอร์นี่ ให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นบ็อกซ์เจอร์นี่ จึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บ็อกซ์เจอร์นี่ ได้กำหนดไว้

บ็อกซ์เจอร์นี่ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับบ็อกซ์เจอร์นี่ และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา ผ่าน 02-9619177-8 , 0839665192 , 0895595192 บ็อกซ์เจอร์นี่ คอลเซ็นเตอร์ หรือ ทางอีเมล boxjourney@brotherandbrother.co.th

การจัดเก็บข้อมูล

เมื่อท่านสร้างบัญชีกับบ็อกซ์เจอร์นี่ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลที่บ็อกซ์เจอร์นี่ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน "ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่/สถานที่จัดส่งสินค้า, หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(นิติบุคคล),อีเมล, หมายเลขติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, วันเดือนปีเกิด, เพศ ฯลฯ"

ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บ็อกซ์เจอร์นี่ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบ็อกซ์เจอร์นี่ หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์ เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริงครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้บ็อกซ์เจอร์นี่ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามเงื่อนไขด้านล่าง) บ็อกซ์เจอร์นี่ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มาถูกต้อง หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บ็อกซ์เจอร์นี่ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บ็อกซ์เจอร์นี่ อาจไม่สามารถให้บริการของบ็อกซ์เจอร์นี่ แก่ท่านได้

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บ็อกซ์เจอร์นี่ บ็อกซ์เจอร์นี่ จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่บ็อกซ์เจอร์นี่

หากท่านสมัครเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับบ็อกซ์เจอร์นี่ โดยผ่านทางบัญชีโซเซียลมีเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี บ็อกซ์เจอร์นี่ กับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือใช้โซเซียลมีเดียอื่น ๆ ของบ็อกซ์เจอร์นี่ บ็อกซ์เจอร์นี่ อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเซียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเซียลมีเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บ็อกซ์เจอร์นี่ จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบ็อกซ์เจอร์นี่

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บ็อกซ์เจอร์นี่ จะใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บ็อกซ์เจอร์นี่ ได้รับจากท่าน เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการ และ/หรือ การใช้บริการบน เว็บไซต์
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านทาง เว็บไซต์ การจ่ายเงินของท่านผ่านทาง เว็บไซต์ สำหรับค่าสินค้า
 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ บ็อกซ์เจอร์นี่ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

อีกทั้ง บ็อกซ์เจอร์นี่ จะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการงานของท่านที่ท่านมีกับบ็อกซ์เจอร์นี่ (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้า และเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของ เว็บไซต์ และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บ็อกซ์เจอร์นี่ คาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากบ็อกซ์เจอร์นี่ ให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบ็อกซ์เจอร์นี่ เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

บ็อกซ์เจอร์นี่ ขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า เมื่อท่านได้สมัครใช้บริการกับทางบ็อกซ์เจอร์นี่ หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทาง เว็บไซต์แล้ว บ็อกซ์เจอร์นี่ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราตามโอกาสต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดและโปรโมชั่นท้ายจดหมายที่บ็อกซ์เจอร์นี่ ส่งไปให้ท่านที่จัดส่งให้ บ็อกซ์เจอร์นี่ อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวจากบ็อกซ์เจอร์นี่ หรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบ็อกซ์เจอร์นี่ และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและทางบ็อกซ์เจอร์นี่ ได้ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการคุกคามทาง ทุจริตบนธุรกรรมออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

การชำระเงินค่าสินค้าของท่านจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของบ็อกซ์เจอร์นี่ ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางตัวแทนของบ็อกซ์เจอร์นี่ ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตามข้อมูลการชำระเงินที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ โดยท่านต้องติดตามกระบวนการชำระเงินและแจ้งบ็อกซ์เจอร์นี่ ทุกครั้งเมื่อมีความคืบหน้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบของบ็อกซ์เจอร์นี่ แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการรักษาข้อมูลที่เข้มงวด บ็อกซ์เจอร์นี่ จึงไม่สามารถเรียกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านขึ้นมาเองได้โดยตรง อย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เพียงเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง ท่านจะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการแล้วได้ทั้งหมด ทั้งที่ อยู่ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อและที่กำลังรอการจัดส่ง ท่านสามารถจัดการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดส่ง ข้อมูลทางธนาคาร และการรับจดหมายข่าวสารได้ด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชี ผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ บ็อกซ์เจอร์นี่ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากบ็อกซ์เจอร์นี่

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.boxjourney.com

การร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยสามารถแจ้งพนักงานผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • โทร. 02-9619177-8, 0839665192, 0895595192
 • email : boxjourney@brotherandbrother.co.th
 • เฟสบุ๊ค fb.com/boxjourney
 • line id: @boxjourney

การเพิกถอนความยินยอม

ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่บ็อกซ์เจอร์นี่ ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบ็อกซ์เจอร์นี่ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านบน โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน บ็อกซ์เจอร์นี่ อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฎิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ บ็อกซ์เจอร์นี่ ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบ็อกซ์เจอร์นี่ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฎิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บ็อกซ์เจอร์นี่ ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสแอล (Security Socket Layer) เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ด้วย

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราผ่านทาง 02-9619177-8 , 0839665192 , 0895595192 บ็อกซ์เจอร์นี่ คอลเซ็นเตอร์

บ็อกซ์เจอร์นี่ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บ็อกซ์เจอร์นี่ สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่ เว็บไซต์ โดยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ เชิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบ็อกซ์เจอร์นี่ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ เว็บไซต์ของเรา
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมใน เว็บไซต์
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนา เว็บไซต์ การบริการและสินค้า ให้ดีขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของ บราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้จะช่วยให้บ็อกซ์เจอร์นี่ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บ็อกซ์เจอร์นี่ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บ็อกซ์เจอร์นี่ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากเครือบริษัทของบ็อกซ์เจอร์นี่ อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่บ็อกซ์เจอร์นี่ อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บ็อกซ์เจอร์นี่ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบ็อกซ์เจอร์นี่

สิทธิของ บ็อกซ์เจอร์นี่

ท่านรับทราบและยินยอม ให้บ็อกซ์เจอร์นี่ และสมาชิกอื่นๆ ของบ็อกซ์เจอร์นี่ สามารถเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน แก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีเหตุอันควรให้ บ็อกซ์เจอร์นี่ เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฎิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน แก่บ็อกซ์เจอร์นี่ ที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นในบ็อกซ์เจอร์นี่ หรือบริษัทใดๆที่บ็อกซ์เจอร์นี่ ถือหุ้นอยู่รวมถึงบริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆของบ็อกซ์เจอร์นี่ ดังกล่าวข้างต้นด้วย) ได้ตามสมควรเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ การแจ้งข้อมูล หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องหรือดำเนินการใดๆ ต่อ บ็อกซ์เจอร์นี่ และสละสิทธิอื่นใดที่มีต่อ บ็อกซ์เจอร์นี่ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ติดต่อ

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 02-9619177-8,0839665192,0895595192 บ็อกซ์เจอร์นี่ คอลเซ็นเตอร์ หรือ ทางอีเมล boxjourney@brotherandbrother.co.th